July 19, 2020

Valentin Gospodinov

https://youtu.be/gMhiSnfBx-Qhttps://youtu.be/ZVxPX_nXgQ4?t=14 Valentin GospodinovWorld Champ
July 20, 2020

Samir Troudi

https://youtu.be/wWgJh_nulaQhttps://youtu.be/-gVOQUpS0LI Samir Troudi IFBB PRO Son Of Sahara
July 20, 2020

Jody Williams

https://youtu.be/ubVTnllMEjUhttps://youtu.be/_4o33tySJJkhttps://youtu.be/VpGDjlGrsgghttps://youtu.be/Jq00G4X9bTs Jody Williams
July 20, 2020

Artem Taranenko

https://youtu.be/RBYiEgG_kvQhttps://youtu.be/EpFdpunMElY Artem Taranenko
July 20, 2020

Kevin Wolf

Kevin Wolf Pull-Dogs Germany